IZP kolesarske povezave Breg pri Borovnici – Pako

Investitor : Občina Borovnica

Naziv gradnje : Ureditev kolesarske povezave z rekonstrukcijo regionalne ceste R3-642/1146, Vrhnika-Podpeč, od km cca 10+050 do km cca 11+450

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP

Leto izdelave : Januar 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IZP) za ureditev kolesarske povezave ter rekonstrukcijo državne ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč na območju med naseljema Breg pri Borovnici in naseljem Pako oziroma do občinske meje z občino Brezovica. Območje obravnava cca 1,4 km državne ceste od km cca 10+050 do km cca 11+450.

Projektna rešitev obsega rekonstrukcijo regionalne ceste s širitvijo voznih pasov, ureditev enostranske kolesarske steze na eni strani in enostranskega kolesarskega pasu na drugi strani, ureditev dveh križišč regionalne ceste z lokalnimi cestami, ter ureditev dveh parov avtobusnih postajališč.