PZI rekonstrukcije Gasilske ceste v Grosupljem

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : LZ-112191 Gasilska cesta;
Rekonstrukcija ceste in ureditev površin za kolesarje od km 0+000 do km 0+260

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP/PZI

Leto izdelave : Marec 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila rekonstrukcija Gasilska ceste in ureditev površin za kolesarje od km 0+000 (priključek na R3-647/1173 Grosuplje – Mlačevo) do km 0+260 (priključek LK-113511 Rožna dolina 1) kot del navezave na kolesarsko povezavo Grosuplja z zalednim naseljem Veliko Mlačevo, pri čemer se urejajo tudi površine za pešce in mirujoči promet ter vsi skupinski priključki. Načrtovani so kolesarska steza, kolesarski pasovi, mešana površina za pešce in kolesarje, pločnik za pešce in prehodi za pešce in kolesarje. V sklopu projekta je bil izdelan načrt ceste in cestne razsvetljave, katastrski elaborat in varnostni načrt. Ker se obravnavani odsek nahaja na območju poplavne ogroženosti, je bil v sklopu projekta izdelan tudi hidrološko hidravlični elaborat z oceno erozijske ogroženosti.