IZP/PZI rekonstrukcije cestnega priključka v Škocjanu

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Priključek JP-616021 (Škocjan-povezava mimo HŠ 10) na LC-111013 (V. Lipljene – Škocjan – Turjak) v km cca 2+775 in ureditev javne poti od km 0+000 do km 0+090

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP/PZI

Leto izdelave : November 2019

Opis Projekta

Predmet projekta je bila idejna zasnova in primerjava treh variant rekonstrukcije cestnega priključka na morfološko zahtevnem terenu ter projekt za izvedbo rekonstrukcije priključka na podlagi izbrane variante. V sklopu projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: izdelava primerjave treh variant rekonstrukcije cestnega priključka, pridobitev projektnih pogojev, izdelava geološko-geomehanskih raziskav in poročila za potrebe izdelave vodilnega načrta cestnega priključka vključno z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije ter pridobivanje mnenj k projektnim rešitvam.