PZI kolesarske povezave Grosuplja z naseljem Veliko Mlačevo

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Dograditev odsekov regionalne ceste R3-647; 1173 Grosuplje – Mlačevo (km 0+720 – 2+317); 1174 Mlačevo – Krka (km 0+000 – 0+480); 1368 Mlačevo – Rašica (km 0+000 – 0+095)

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : April 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč ter krožnega križišča vzdolž kolesarske povezave Grosuplja z zalednim naseljem Veliko Mlačevo. Načrtovani so kolesarski pasovi, pot, ter steza, mešana površina za pešce in kolesarje, pločnik za pešce ter prehodi za pešce in kolesarje. Hkrati se urejajo tudi komunalni vodi in premostitveni objekti. V sklopu projekta so bili izdelani načrt ceste, načrt mostu 1 čez Grosupeljščico, načrt prepusta 2, načrt cevnega prepusta 3, načrt vodovoda, načrt zaščite in prestavitve EE vodov, načrt cestne razsvetljave, načrt zaščite in prestavitve TK vodov, geološko geomehansko poročilo, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, katastrski elaborat, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišč, hidrološko hidravlični elaborat, hidrotehnično poročilo in varnostni načrt.