Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje

Investitor/Naročnik : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Južna in vzhodna obvoznica mesta Grosuplje; Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje med načrtovano Gospodarsko cono Jug in avtocesto A2

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : IDZ

Leto izdelave : Februar 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila primerjalna analiza na območju mesta Grosuplje pri obstoječem stanju poteka avtoceste A2 (Karavanke – Obrežje) po severni strani mimo mesta, R3-646/1444/1195 in R3-647/1151 skozi mesto v smeri zahod – vzhod ter R3-647/1172/1173 skozi mesto v smeri sever – jug. Za potrebe idejne zasnove južne in vzhodne obvoznice kot preložitve obstoječe državne ceste v smeri sever- jug je bilo izvedeno štetje prometa po zavijalcih v 4 križiščih in tranzitnega prometa skozi mesto na 6 presekih. Na podlagi pridobljenih prometnih podatkov je bila izdelana novelacija prometne študije mesta Grosuplje na osnovi makroskopskega prometnega modela. Izdelani sta bili dve varianti obvoznice v dolžini cca 3,2 km, varianta 1 z značajem daljinske ceste in varianta 2 z značajem mestne ceste z več križišči in površinami za pešce in kolesarje vzdolž celotne trase. Med seboj so bili primerjani funkcionalni kriteriji, prometno-varnostni kriteriji, gradbeno-tehnični kriteriji, ekonomski kriteriji in okoljski kriteriji. Kot končni predlog je bila podana sinteza dveh variant in možnost podaljšanja obvoznice do novega AC priključka.

Izdelava spletne strani Studio Mazzini