Študija mirujočega prometa v mestu Šentjur

Investitor/Naročnik : Občina Šentjur

Naziv gradnje : Študija mirujočega prometa v mestnem središču občine šentjur

Vrsta gradnje : /

Vrsta dokumentacije : Elaborat (študija)

Leto izdelave : Junij 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava študije mirujočega prometa v mestnem središču Občine Šentjur.

V prvem sklopu študije je bil opravljen detajlni pregled in popis obstoječih parkirišč in parkirne opreme. Na obravnavanem območju je bilo evidentiranih 1.845 parkirnih mest. Izmed vseh evidentiranih parkirnih mest se 904 parkirna mesta nahajajo na zemljiščih v javni lasti. Hitra ocena z algoritmom HOMPS je pokazala, da je mestna prometno-parkirna situacija ne izstopajoča oz. da je stanje srednje problematično.

V drugem sklopu študije so bile izračunane potrebne parkirne kapacitete na podlagi parkirnih normativov, določenih v prostorskem načrtu Občine Šentjur in ostalih normativov. Ob upoštevanju parkirnih normativov iz OPN Občine Šentjur za večstanovanjske stavbe (2 PM/stan.) in ostale namenske rabe objektov, je na celotnem študijskem območju danes, brez drugih ukrepov, potrebnih dodatnih 551 parkirnih mest. Ob upoštevanju željenega premika k trajnostni mobilnosti in s tem blažjega normativa za večstanovanjske stavbe (1,5 PM/stan.), pri čemer se za ostale namenske rabe normativ ne spreminja, je za zadostitev vseh potreb po parkirnih mestih na celotnem študijskem območju potrebno zagotoviti dodatnih 234 parkirnih mest.

V tretjem sklopu so bili za izkazane potrebe poiskani ukrepi, ki bi parkirne potrebe zadovoljili oziroma zmanjšali parkirno povpraševanje. Predlagani ukrepi so bili glede na potrebne finančne vložke razdeljeni na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne.