Recenzija PZI za ureditev površin za pešce ob regionalni cesti Mlačevo – Rašica

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Ureditev površin za pešce ob regionalni cesti R3-647/1368 Mlačevo – Rašica na odseku od 6,100 km do 6,320 km v naselju Čušperk

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : Avgust 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila recenzija projektne dokumentacije za izvedbo ureditve površin za pešce ob regionalni cesti. Recenzijski pregled je obsegal naslednje načrte: cesta, vodovod, cestna razsvetljava, prestavitev telekomunikacijskih vodov, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije z geološko geomehanskim poročilom, katastrski elaborat, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišč.