Prometno planiranje

IB-KOM-Prometne študije in študije variant
Prometne študije in študije variant

Izdelava prometnih študij in študij variant za novogradnje in rekonstrukcije javnih cest.

IB-KOM-Kapacitetne analize križišč
Kapacitetne analize križišč

Izdelava kapacitetnih analiz vseh vrst cestnih priključkov in križišč (nesemaforizirana in semaforizirana križišča, krožišča,…).

IB-KOM-Dimenzioniranje križišč
Dimenzioniranje križišč

Dimenzioniranja geometrijskih elementov križišč na podlagi rezultatov kapacitetnih analiz.

IB-KOM-Analiza prometne varnosti
Analiza prometne varnosti

Analiza prometne varnosti na podlagi statističnih podatkov o prometnih nesrečah na cestnem odseku in na podlagi prometnih obremenitev ter opazovanju odvijanja prometa na terenu s pomočjo video zajema.

IB-KOM-Analiza prometne preglednosti
Analiza prometne preglednosti

Analiza horizontalne in vertikalne prometne preglednosti na cestnih odsekih ter cestnih priključkih in križiščih.

IB-KOM-Analiza prevoznosti
Analiza prevoznosti

Analiza horizontalne in vertikalne prevoznosti za vse vrste vozil.

IB-KOM-Študije mirujočega prometa
Študije mirujočega prometa

Izdelava študij mirujočega prometa z analizo obstoječega stanja parkirne infrastrukture, določitvijo potrebnih parkirnih kapacitet glede na namensko rabo objektov in parkirne normative ter predlogi ukrepov za izboljšanje stanja parkirne problematike.

IB-KOM-Študije razvoja infrastrukture za pešce in kolesarje
Študije razvoja infrastrukture za pešce in kolesarje

Izdelava študij razvoja omrežij peš in kolesarskih povezav na nivoju mesta ali občine.