Študija variant razširitve ceste skozi Dolgo Goro

Investitor/Naročnik : Občina Šentjur

Naziv gradnje : Primerjalna analiza variant razširitve ceste skozi Dolgo Goro s predlogom ustreznejše variante

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IDZ (študija variant)

Leto izdelave : Marec 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IDZ) dveh variant razširitve občinske ceste skozi Dolgo Goro.

Varianta 1 ali južna varianta obsega razširitev javne poti v dolžini 2,49 km, varianta 2 ali severna varianta pa razširitev lokalne ceste v dolžini 2,09 km.

Na podlagi idejne zasnove je bila izdelana multikriterijska analiza obeh variant in primerjava. Analiza je obsegala funkcionalne, prometno-varnostne, gradbeno-tehnične in ekonomske kriterije