Recenzija PZI nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo v Grosupljem

Recenzija PZI za gradnjo nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo v Grosupljem

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana ter dela vzporednega cestnega omrežja

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : Junij 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila recenzija projektne dokumentacije za izvedbo gradnje nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo ter dela vzporednega cestnega omrežja. Recenzijski pregled je obsegal naslednje načrte: cesta, arhitektura, vodovod, meteorna kanalizacija, dimenzioniranje voziščne konstrukcije, elektro vodi, telekomunikacijski in kabelsko razdelilni vodi, cestna razsvetljava, zaščita in prestavitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih vodov, tehnološki načrt železniškega in cestnega prometa v času gradnje, geološko-geotehnični elaborat, geodetski načrt, prometna oprema in signalizacija, rušitev nadvoza, varnostni načrt.

Read more

Recenzija PZI za ureditev površin za pešce ob regionalni cesti Šmarje Sap – Cikava

Recenzija PZI za ureditev površin za pešce ob regionalni cesti Šmarje Sap – Cikava

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Ureditev površin za pešce ob regionalni cesti R3-646/1443 Šmarje Sap – Cikava na odseku od 2,407 km do 2,515 km v naselju Cikava

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : Avgust 2019

Opis Projekta

Predmet projekta je bila recenzija projektne dokumentacije za izvedbo ureditve površin za pešce ob regionalni cesti. Recenzijski pregled je obsegal naslednje načrte: pločnik, cestna razsvetljava, geodetski načrt, katastrski elaborat, varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišč in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije z geološko geomehanskim poročilom.

Read more

Recenzija PZI za ureditev površin za pešce ob regionalni cesti Mlačevo – Rašica

Recenzija PZI za ureditev površin za pešce ob regionalni cesti Mlačevo – Rašica

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Ureditev površin za pešce ob regionalni cesti R3-647/1368 Mlačevo – Rašica na odseku od 6,100 km do 6,320 km v naselju Čušperk

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : Avgust 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila recenzija projektne dokumentacije za izvedbo ureditve površin za pešce ob regionalni cesti. Recenzijski pregled je obsegal naslednje načrte: cesta, vodovod, cestna razsvetljava, prestavitev telekomunikacijskih vodov, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije z geološko geomehanskim poročilom, katastrski elaborat, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišč.

Read more