Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje

Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje

Investitor/Naročnik : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Južna in vzhodna obvoznica mesta Grosuplje; Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje med načrtovano Gospodarsko cono Jug in avtocesto A2

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : IDZ

Leto izdelave : Februar 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila primerjalna analiza na območju mesta Grosuplje pri obstoječem stanju poteka avtoceste A2 (Karavanke – Obrežje) po severni strani mimo mesta, R3-646/1444/1195 in R3-647/1151 skozi mesto v smeri zahod – vzhod ter R3-647/1172/1173 skozi mesto v smeri sever – jug. Za potrebe idejne zasnove južne in vzhodne obvoznice kot preložitve obstoječe državne ceste v smeri sever- jug je bilo izvedeno štetje prometa po zavijalcih v 4 križiščih in tranzitnega prometa skozi mesto na 6 presekih. Na podlagi pridobljenih prometnih podatkov je bila izdelana novelacija prometne študije mesta Grosuplje na osnovi makroskopskega prometnega modela. Izdelani sta bili dve varianti obvoznice v dolžini cca 3,2 km, varianta 1 z značajem daljinske ceste in varianta 2 z značajem mestne ceste z več križišči in površinami za pešce in kolesarje vzdolž celotne trase. Med seboj so bili primerjani funkcionalni kriteriji, prometno-varnostni kriteriji, gradbeno-tehnični kriteriji, ekonomski kriteriji in okoljski kriteriji. Kot končni predlog je bila podana sinteza dveh variant in možnost podaljšanja obvoznice do novega AC priključka.

Izdelava spletne strani Studio Mazzini

Read more

Študija mirujočega prometa v mestu Šentjur

Študija mirujočega prometa v mestu Šentjur

Investitor/Naročnik : Občina Šentjur

Naziv gradnje : Študija mirujočega prometa v mestnem središču občine šentjur

Vrsta gradnje : /

Vrsta dokumentacije : Elaborat (študija)

Leto izdelave : Junij 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava študije mirujočega prometa v mestnem središču Občine Šentjur.

V prvem sklopu študije je bil opravljen detajlni pregled in popis obstoječih parkirišč in parkirne opreme. Na obravnavanem območju je bilo evidentiranih 1.845 parkirnih mest. Izmed vseh evidentiranih parkirnih mest se 904 parkirna mesta nahajajo na zemljiščih v javni lasti. Hitra ocena z algoritmom HOMPS je pokazala, da je mestna prometno-parkirna situacija ne izstopajoča oz. da je stanje srednje problematično.

V drugem sklopu študije so bile izračunane potrebne parkirne kapacitete na podlagi parkirnih normativov, določenih v prostorskem načrtu Občine Šentjur in ostalih normativov. Ob upoštevanju parkirnih normativov iz OPN Občine Šentjur za večstanovanjske stavbe (2 PM/stan.) in ostale namenske rabe objektov, je na celotnem študijskem območju danes, brez drugih ukrepov, potrebnih dodatnih 551 parkirnih mest. Ob upoštevanju željenega premika k trajnostni mobilnosti in s tem blažjega normativa za večstanovanjske stavbe (1,5 PM/stan.), pri čemer se za ostale namenske rabe normativ ne spreminja, je za zadostitev vseh potreb po parkirnih mestih na celotnem študijskem območju potrebno zagotoviti dodatnih 234 parkirnih mest.

V tretjem sklopu so bili za izkazane potrebe poiskani ukrepi, ki bi parkirne potrebe zadovoljili oziroma zmanjšali parkirno povpraševanje. Predlagani ukrepi so bili glede na potrebne finančne vložke razdeljeni na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne.

Read more

Študija variant razširitve ceste skozi Dolgo Goro

Študija variant razširitve ceste skozi Dolgo Goro

Investitor/Naročnik : Občina Šentjur

Naziv gradnje : Primerjalna analiza variant razširitve ceste skozi Dolgo Goro s predlogom ustreznejše variante

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IDZ (študija variant)

Leto izdelave : Marec 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IDZ) dveh variant razširitve občinske ceste skozi Dolgo Goro.

Varianta 1 ali južna varianta obsega razširitev javne poti v dolžini 2,49 km, varianta 2 ali severna varianta pa razširitev lokalne ceste v dolžini 2,09 km.

Na podlagi idejne zasnove je bila izdelana multikriterijska analiza obeh variant in primerjava. Analiza je obsegala funkcionalne, prometno-varnostne, gradbeno-tehnične in ekonomske kriterije

Read more

Kapacitetna analiza – Železniki

Kapacitetna analiza – Železniki

Investitor/naročnik : Arping d.o.o.

Naziv gradnje : Ureditev križišča z R2-403/1075, Podrošt – Češnjica

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : ELABORAT – Kapacitetna analiza cestnega priključka

Leto izdelave : Oktober 2018

Opis Projekta

Predmet elaborata je bila izdelava kapacitetne analize načrtovanega novega cestnega priključka na območju plavalnega bazena v Železnikih. Nov cestni priključek na državno cesto R2-403/1075 Podrošt – Češnjica priključuje obstoječe parkirišče, ki se uporablja za obiskovalce plavalnega bazena in je namenjen kot dostopna cesta ob plavalnem bazenu do večstanovanjskih objektov ulice Na Kresu 21-23 v Železnikih.

V sklopu elaborata je bilo opravljeno 16 urno štetje prometa v dveh križiščih. Štetje je bilo opravljeno z video zajemom podatkov na terenu.

Kapacitetna analiza je bila narejena na podlagi dejanskih prometnih obremenitev na obravnavanem območju, in sicer za izhodiščno leto (2019) ter za plansko obdobje (2039). Analizirani sta bili obe konični uri (jutranja od 6:30-7:30; popoldanska 14:45-15:45).

Na podlagi kapacitetne analize je bilo ugotovljeno, da s stališča prometne prepustnosti izgradnja novega cestnega priključka in dostopne ceste ni problematična, saj nivo uslug v nobeni smeri še zdaleč ne dosega mejnih vrednosti.

Read more