Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje

Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje

Investitor/Naročnik : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Južna in vzhodna obvoznica mesta Grosuplje; Primerjalna analiza variant južne in vzhodne obvoznice mesta Grosuplje med načrtovano Gospodarsko cono Jug in avtocesto A2

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : IDZ

Leto izdelave : Februar 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila primerjalna analiza na območju mesta Grosuplje pri obstoječem stanju poteka avtoceste A2 (Karavanke – Obrežje) po severni strani mimo mesta, R3-646/1444/1195 in R3-647/1151 skozi mesto v smeri zahod – vzhod ter R3-647/1172/1173 skozi mesto v smeri sever – jug. Za potrebe idejne zasnove južne in vzhodne obvoznice kot preložitve obstoječe državne ceste v smeri sever- jug je bilo izvedeno štetje prometa po zavijalcih v 4 križiščih in tranzitnega prometa skozi mesto na 6 presekih. Na podlagi pridobljenih prometnih podatkov je bila izdelana novelacija prometne študije mesta Grosuplje na osnovi makroskopskega prometnega modela. Izdelani sta bili dve varianti obvoznice v dolžini cca 3,2 km, varianta 1 z značajem daljinske ceste in varianta 2 z značajem mestne ceste z več križišči in površinami za pešce in kolesarje vzdolž celotne trase. Med seboj so bili primerjani funkcionalni kriteriji, prometno-varnostni kriteriji, gradbeno-tehnični kriteriji, ekonomski kriteriji in okoljski kriteriji. Kot končni predlog je bila podana sinteza dveh variant in možnost podaljšanja obvoznice do novega AC priključka.

Izdelava spletne strani Studio Mazzini

Read more

PZI kolesarske povezave Grosuplja z naseljem Veliko Mlačevo

PZI kolesarske povezave Grosuplja z naseljem Veliko Mlačevo

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Dograditev odsekov regionalne ceste R3-647; 1173 Grosuplje – Mlačevo (km 0+720 – 2+317); 1174 Mlačevo – Krka (km 0+000 – 0+480); 1368 Mlačevo – Rašica (km 0+000 – 0+095)

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : April 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč ter krožnega križišča vzdolž kolesarske povezave Grosuplja z zalednim naseljem Veliko Mlačevo. Načrtovani so kolesarski pasovi, pot, ter steza, mešana površina za pešce in kolesarje, pločnik za pešce ter prehodi za pešce in kolesarje. Hkrati se urejajo tudi komunalni vodi in premostitveni objekti. V sklopu projekta so bili izdelani načrt ceste, načrt mostu 1 čez Grosupeljščico, načrt prepusta 2, načrt cevnega prepusta 3, načrt vodovoda, načrt zaščite in prestavitve EE vodov, načrt cestne razsvetljave, načrt zaščite in prestavitve TK vodov, geološko geomehansko poročilo, elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, katastrski elaborat, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev z gradbišč, hidrološko hidravlični elaborat, hidrotehnično poročilo in varnostni načrt.

Read more

PZI rekonstrukcije Gasilske ceste v Grosupljem

PZI rekonstrukcije Gasilske ceste v Grosupljem

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : LZ-112191 Gasilska cesta;
Rekonstrukcija ceste in ureditev površin za kolesarje od km 0+000 do km 0+260

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP/PZI

Leto izdelave : Marec 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila rekonstrukcija Gasilska ceste in ureditev površin za kolesarje od km 0+000 (priključek na R3-647/1173 Grosuplje – Mlačevo) do km 0+260 (priključek LK-113511 Rožna dolina 1) kot del navezave na kolesarsko povezavo Grosuplja z zalednim naseljem Veliko Mlačevo, pri čemer se urejajo tudi površine za pešce in mirujoči promet ter vsi skupinski priključki. Načrtovani so kolesarska steza, kolesarski pasovi, mešana površina za pešce in kolesarje, pločnik za pešce in prehodi za pešce in kolesarje. V sklopu projekta je bil izdelan načrt ceste in cestne razsvetljave, katastrski elaborat in varnostni načrt. Ker se obravnavani odsek nahaja na območju poplavne ogroženosti, je bil v sklopu projekta izdelan tudi hidrološko hidravlični elaborat z oceno erozijske ogroženosti.

Read more

IZP/PZI rekonstrukcije cestnega priključka v Škocjanu

IZP/PZI rekonstrukcije cestnega priključka v Škocjanu

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Priključek JP-616021 (Škocjan-povezava mimo HŠ 10) na LC-111013 (V. Lipljene – Škocjan – Turjak) v km cca 2+775 in ureditev javne poti od km 0+000 do km 0+090

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP/PZI

Leto izdelave : November 2019

Opis Projekta

Predmet projekta je bila idejna zasnova in primerjava treh variant rekonstrukcije cestnega priključka na morfološko zahtevnem terenu ter projekt za izvedbo rekonstrukcije priključka na podlagi izbrane variante. V sklopu projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: izdelava primerjave treh variant rekonstrukcije cestnega priključka, pridobitev projektnih pogojev, izdelava geološko-geomehanskih raziskav in poročila za potrebe izdelave vodilnega načrta cestnega priključka vključno z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije ter pridobivanje mnenj k projektnim rešitvam.

Read more

IZP kolesarske povezave Grosuplje – Spodnja Slivnica

IZP kolesarske povezave Grosuplje – Spodnja Slivnica

Investitor/Naročnik : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : LC-111011 Grosuplje – Ponova vas, LC-111041 Grosuplje – Sp. Slivnica in JP-611151 Povezava mimo HŠ Cesta Toneta Kralja 26; Rekonstrukcija ceste, ureditev krožnega križišča ter površin za kolesarje

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP

Leto izdelave : Maj 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IZP) za ureditev kolesarske povezave, para avtobusnih postajališč, površin za pešce ter krožnega križišča z delno rekonstrukcijo lokalne ceste LC-111011 Grosuplje – Ponova vas in ureditvijo štirih križišč lokalnih cest. Območje obsega obravnava cca 1,3 km lokalnih cest.

Projektna rešitev obsega novogradnjo kolesarskih pasov in kolesarskih stez; novogradnjo površin za pešce, para avtobusnih postajališč in novogradnjo krožnega križišča z rekonstrukcijo lokalne ceste.

V sklopu idejne zasnove je bila idejno rešena navezava na načrtovano južno obvoznico mesta Grosuplje in dostopna cesta v načrtovano gospodarsko cono jug.

Read more

PZI kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje

PZI kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje

Investitor : Občina Škofja Loka

Naziv gradnje : Ureditev kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : November 2018

Opis Projekta

Kolesarska in peš povezava med LC402051 v km 3+140 in naseljem Zminec, ki poteka pod premostitvenim objektom Škofjeloške obvoznice; ureditev para avtobusnih postajališč na območju križišča LC402051 in LC401101, ukrep za umirjanje prometa (grbina trapezne oblike), ureditev počivališča za kolesarje na območju obstoječega avtobusnega postajališča ter ureditev cestne razsvetljave.

 

V sklopi PZI projekta so bili izdelani sledeči načrti in elaborati:

  • Načrt kolesarske in peš povezave
  • Načrt cestne razsvetljave
  • Geodetski načrt
  • Katastrski elaborat
  • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
  • Varnostni načrt
Read more

IZP kolesarske povezave Breg pri Borovnici – Pako

IZP kolesarske povezave Breg pri Borovnici – Pako

Investitor : Občina Borovnica

Naziv gradnje : Ureditev kolesarske povezave z rekonstrukcijo regionalne ceste R3-642/1146, Vrhnika-Podpeč, od km cca 10+050 do km cca 11+450

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP

Leto izdelave : Januar 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IZP) za ureditev kolesarske povezave ter rekonstrukcijo državne ceste R3-642/1146 Vrhnika – Podpeč na območju med naseljema Breg pri Borovnici in naseljem Pako oziroma do občinske meje z občino Brezovica. Območje obravnava cca 1,4 km državne ceste od km cca 10+050 do km cca 11+450.

Projektna rešitev obsega rekonstrukcijo regionalne ceste s širitvijo voznih pasov, ureditev enostranske kolesarske steze na eni strani in enostranskega kolesarskega pasu na drugi strani, ureditev dveh križišč regionalne ceste z lokalnimi cestami, ter ureditev dveh parov avtobusnih postajališč.

Read more

IZP kolesarske povezave Grosuplje – Veliko Mlačevo

IZP kolesarske povezave Grosuplje – Veliko Mlačevo

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : R3-647/1173 (Grosuplje – Mlačevo), 1174 (Mlačevo – Krka), 1368 (Mlačevo – Rašica); Ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč ter krožnega križišča

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP

Leto izdelave : Avgust 2018

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IZP) za ureditev kolesarske povezave, dveh parov avtobusnih postajališč, površin za pešce ter krožnega križišča z delno rekonstrukcijo državne ceste R3-647 na območju med koncem naselja Grosuplje in koncem naselja Veliko Mlačevo. Območje obravnava cca 2,1 km državne ceste na treh cestnih odsekih.

Projektna rešitev obsega novogradnjo kolesarske poti izven naselja ter novogradnjo kolesarske steze znotraj naselja Veliko Mlačevo; novogradnjo površin za pešce in para avtobusnih postajališč izven naselja; obnovo površin za pešce in para avtobusnih postajališč v naselju in novogradnjo krožnega križišča z delno rekonstrukcijo regionalne ceste.

Read more